Skip to content

Velmi jsem se těšil na návrat do Olomouce na tuto investituru Magistrální delegace v České republice. Jsem velmi vděčný za pohostinnost Vašeho arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a velmi oceňuji jeho dnešní kázání. Děkuji také našemu magistrálnímu delegátovi jeho Excelenci Dr. Jiřímu Pořízkovi za jeho šlechetnou službu. Konečně díky Vám všem za Vaši přítomnost a oddanost našemu řádu a blahopřeji našim novým členům.

Jak všichni víme, v mnoha částech světa je naše Církev v těžké krizi. Pro nás všechny nastala doba zahanbení a smutku. Tolik našich pastýřů, kněží i biskupů, selhalo v úkolu vést svěřené stádo a místo toho sobecky a svatokrádežně stádo zneužívali a vykrmovali sami sebe: v Chile, Spojených státech, Irsku, Austrálii, Německu… a seznam pokračuje a netušíme, kde skončí! Ale nepřehlížejme velkou většinu kněží a biskupů, Vašich kněží a biskupů, které znáte, kteří pokračují ve svém pastýřském úkolu, který jim Kristus svěřil. Oni trpí pod tímto mračnem skandálů a potřebují Vaši pomoc a podporu.

Tak jako v jiných dobách krize Církve, ti kteří byli důvodně skandalizováni, jsou v pokušení Církev opustit a skutečně ji opouštějí. V jejich případě ďábel, který je zapojen do tohoto scénáře k oslabení a zničení samotných apoštolských základů naší Církve, slaví vítězství. Není však opuštění Církve rovněž opuštěním Krista, který slíbil, že ji neopustí, ale setrvá s ní až do konce dní?

Další jako Vy, kteří jste neméně skandalizováni, zjišťujete, že přes všechnu hříšnost jejích členů, je naše Církev především Kristovou a nikoliv lidskou. Je to Kristus, ke kterému se obracíme o pomoc v našem úsilí o osobní svatost, žádáme o odpuštění a upřímně se modlíme za mnoho mladých životů, které byly hluboce poškozeny. A modleme se k našemu nebeskému Otci, jehož zpochybňování je v tomto období dějin naší Církve enormní.

A to je to, co by mělo být posilou z naší dnešní slavnosti, a to zdůraznění věrnosti rytířů a dam církvi Kristově. V dobách krizí byl Řád Božího hrobu proslulý svojí odvážnou podporou a obranou naší napadané, potlučené a krvácející Církve. To je to co činíte Vy, když se ve Vašich farnostech a diecézích shromažďujete na podporu dobrých věcí, skrze něž je Boží milost přítomna v Církvi, na podporu chudých, opomíjených a pronásledovaných.

Děkuji a blahopřeji Vám novým členům, nově povýšeným, jakož i veteránům našeho řádu za Vaši jednotu, loajalitu a věrnost, jímž udržujete živou a bohatou tradici katolické církve v hluboce sekularizované společnosti.

A co více, skrze poutnictví, modlitby a dobročinnost Vaše Magistrální delegace pokračuje v podpoře těžce zužovaného křesťanství ve Svaté zemi. Není přehnané tvrdit, že bez Vaší štědré pomoci a pomoci tisíců spolubratří a spolusester našeho řádu na celém světě by světlo víry ve Svaté zemi bylo přinejlepším sotva blikajícím plamínkem.

Vyjadřuji Vám svoji podporu, lásku a díky!

Zdroj: © Česká magistrální delegace OESSH.

Back To Top