Skip to content

Bez výhrad a s uspokojením přijímám rozhodnutí papeže Františka, jímž mne nahrazuje ve funkci velmistra Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského. Jsem mimořádně šťastný, že Svatý Otec jmenoval mým nástupcem Jeho Eminenci kardinála Filoniho.

Byl jsem privilegován o mnoho déle, svou rezignaci jsem písemně podal před více než pěti lety. V průběhu více než osmi let, kdy jsem byl velmistrem, jsem posílil svou osobní víru a lásku k naší Církvi, když jsem mohl vidět nasazení, s nímž se naši členové snaží o dosažení cílů Řádu. Vyjadřují se v různých kulturách a řečích, ale všichni jsou horlivými katolíky.

Jsem velmi vděčný oběma generálním guvernérům, kteří stáli po mém boku, Jejich Excelencím profesoru Agostinovi Borromeovi a velvyslanci Leonardu Viscontimu di Modrone. Je zapotřebí uznat zásluhy o růst Řádu, které mají naši spolupracovníci v Radě velmistra a ti, kdo se každodenně zapojují do naší úřední práce. Jejich nasazení pro místodržitelství a pro Latinský patriarchát bylo neúnavné.

Konečně chci přivítat Jeho Eminenci kardinála Filoniho jako velmistra. Jeho dlouhá a rozsáhlá pastorační a administrativní zkušenost ve službách naší všeobecné Církve bude při vedení Řádu na jeho budoucí cestě velmi cenná. Nabízím mu svou plnou bratrskou podporu a modlím se za neustálou přímluvu Blahoslavené Panny Marie, Královny Svaté země.

Back To Top