Skip to content

Nové ekumenické směrnice pro Svatou zemi

Shromáždění katolických ordinářů ve Svaté zemi přijalo na svém zasedání ve dnech 5.–6. října 2021 nový dokument, Pastorační ekumenické směrnice pro katolické církve ve Svaté zemi. Směrnice vstupují v platnost o první neděli adventní, 28. listopadu 2021.

Ekumenické směrnice chtějí „osvětlovat, motivovat a vést ekumenické vztahy katolické Církve ve Svaté zemi“ a jak napsal v doprovodném dopise patriarcha Pizzaballa, orientace pastoračních směrnic „jsou součástí živoucí skutečnosti hledání jednoty křesťanů, která se neustále střetává s novými výzvami“, a proto „mohou vyžadovat periodické revidování“.

Ve Svaté zemi se nachází a působí více křesťanských církví a společností:

  • starobylé východní církve: Arménský apoštolský ortodoxní patriarchát, Syrská pravoslavná církev, Koptská pravoslavná církev, Etiopská pravoslavná církev
  • pravoslavné východní církve: Jeruzalémský pravoslavný patriarchát, Kyperská pravoslavná církev
  • katolické církve sui iuris: latinského obřadu, Katolická řecká melchitská církev, Maronitská církev, Syrská katolická církev, Arménská katolická církev, Chaldejská církev
  • anglikánské a evangelické církve a církevní komunity: Episkopální anglikánská církev, Evangelická luteránská církev, a další různé komunity reformované, presbyteriánské, evangelické a letniční.

V liniích nastolených II. Vatikánským koncilem i pokoncilními dokumenty katolické církve (z nich poslední je směrnice Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů „Biskup a jednota křesťanů: ekumenické vademecum“ vydaná 4. prosince 2020) se Pastorační ekumenické směrnice pro katolické církve ve Svaté zemi snaží aplikovat celocírkevní principy na realitu ve Svaté zemi, a nabízí „pastýřům i věřícím několik orientačních linií a pokynů“. Směrnice se týkají především vzájemné účasti na svátostném životě mezi křesťanskými církvemi.

Katoličtí kněží ve Svaté zemi mohou udělovat svátosti pokání, eucharistie a pomazání nemocných věřícím východních církví, kteří o to žádají. Stejně tak i věřící katolík může požádat o tyto svátosti kněze východní církve, když se fyzicky nebo morálně nemůže obrátit na katolického kněze, „pokaždé když to vyžaduje nutnost nebo skutečný duchovní užitek, za podmínky, že se vyloučí nebezpečí omylu nebo indiferentismu.“ U členů jiných církeví nebo církevních společenství mohou tyto tři svátosti udělovat katoličtí kněží pouze v případě nebezpečí smrti, pokud se věřící nemůže obrátit na vysluhovatele z vlastní církve nebo církevní komunity. Směrnice se také podrobně zabývají případem smíšených manželství.

Zdroj: Vatican News, Asia News, webové stránky Latinského patriarchátu jeruzalémského, webové stránky Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů.

Dále k tématu: Stanislav Přibyl, Dům ze skla: Ekumenismus (nejen) ve Svaté zemi, RC Monitor 23/2021.

Back To Top