Skip to content

Investitura nových rytířů Božího hrobu a udělení Záslužného kříže

V neděli 9. října 2022 proběhla v olomoucké katedrále sv. Václava v pořadí již šestá investitura rytířů Božího hrobu v České magistrální delegaci Rytířů řádu Božího hrobu.

Liturgická vigilie

Předcházela jí tradiční liturgická vigilie v sobotu 8. října, která byla slavena v kostele svaté Anny v blízkosti olomoucké katedrály. Během vigilie, která je podle nového řádového rituálu pojata jako delší bohoslužba slova zakončená výstavem Nejsvětější svátosti, adorací a svátostným požehnáním, jsou žehnány rytířské oděvy a insignie, noví členové skládají slib poslušnosti vůči řádový pravidlům a představeným a jsou jim předávány symboly jejich závazků: meč jako symbol obrany pravdy a míru ve spravedlnosti, ostruhy, které připomínají péči o vůli Boží; v případě dam je předávána nádoba s vonným olejem, která vyjadřuje zbožnou úctu k Ježíšovu Tělu po příkladu žen, které se o něj staraly.

Ceremoniál investitury

Ceremoniál investitury je zařazen na začátek slavení eucharistie, kterou slavil velkopřevor České magistrální delegace, Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český. Investováni byli tři rytíři: Mgr. Jan Pech a MUDr. Michal Zahálka, a jako řeholník-rytíř byl investován P. Paweł Wójcik, kněz řádu pasionistů, který je farářem v Jaroměřicích u Jevíčka, kde se nachází duchovní sídlo řádu v ČR – poutní svatyně Kalvárie.

Během ceremoniálu investitury jsou po četbě jmenovacího dekretu kardinála velmistra odděleně investováni rytíři a řeholníci (případně i dámy, kněží nebo řeholnice). Investitura rytířů začíná úvodním dialogem mezi celebrantem a investovanými, v němž jsou vyjádřen závazky odrážející řádovou spiritualitu, následuje vlastní akt investitury doplněný zavěšením insignie jeruzalémského kříže a oblečením do rytířského pláště. Řeholníkům je předáván nákrční kříž a bílá šerpa s jeruzalémským křížem, která doplňuje jejich řeholní oděv.

Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského má v současné době celkem dvacet jedna členů, z toho čtyři duchovní, dvě dámy a patnáct rytířů.

Udělení záslužného kříže

Na závěr investitury byl Záslužným křížem Božího hrobu jeruzalémského vyznamenán ak. soch. Michal Vitanovský, přední český výtvarník a medailér. Vyznamenání Záslužným křížem ocenilo jeho zásluhy o řád v ČR, tedy jeho uměleckou tvorbu ve prospěch Svaté země, zejména v případě pamětní medaile připomínající vznik České magistrální delegace, ale i řadu dalších kresebných návrhů.

Fotografie z investitury

Fotografie z investitury, jakož i sobotní vigilie jsou ke zhlédnutí na webu Člověk a víra (viz odkazy níže):

 

Back To Top