Skip to content

Dopis představitelů církví v Jeruzalémě prezidentu Trumpovi, 6.12.2017

Jeho Excelence
Donald J. Trump
Prezident Spojených států amerických

 

Jeruzalém, 6. prosince 2017

Vážený pane prezidente,

hluboce oceňujeme, že v této době věnujete zvláštní pozornost statutu Jeruzaléma. S pozorností tyto Vaše aktivity sledujeme a považujeme za svoji povinnost adresovat Vaší Excelenci tento dopis. Dne 17. července 2000 jsem zaslali podobný dopis vrcholným představitelům, kteří se sešli v Camp Davidu, aby rozhodli o statusu Jeruzaléma a kteří tento náš dopis vzali do úvahy. I dnes jsme si, pane prezidente, jisti, že rovněž Vy zohledníte náš úhel pohledu ve velmi důležité věci statusu Jeruzaléma.

Naše země je nazývána zemí míru. Jeruzalém, město Boží, je městem míru pro nás a pro celý svět. Dnes Bohužel je však Svatá země se Svatým městem Jeruzalémem zemí konfliktu.

Ti, kdo milují Jeruzalém, usilují učinit z něj město míru, života a důstojnosti pro všechny jeho obyvatele. Modlitby všech věřících – tří náboženství a dvou národů, které náleží k tomuto městu – se pozvedají k Bohu a volají o mír slovy žalmisty „Bože zástupů, navrať se, shlédni z nebe a popatř!“ (80.14). Inspirují naše lídry a naplňují jejich mysl a srdce spravedlností a mírem.

Vážený pane prezidente, sledujeme se znepokojením zprávy o plánované změně postoje Spojených států ke statusu Jeruzaléma. Jsme si jisti, že takový krok zvýší nenávist, konflikt, násilí a utrpění v Jeruzalémě a Svaté zemi, vzdálí nás od cíle jednoty a prohloubí destruktivní rozdělení. Žádáme Vás, pane prezidente, pomoci nám všem kráčet k větší lásce a definitivnímu míru, který nemůže být dosažen bez toho, že Jeruzalém nebude náležet všem.

Naší vážnou radou a prosbou Spojeným státům je pokračovat v uznání současného mezinárodního statusu Jeruzaléma. Jakákoliv náhlá změna může způsobit neodčinitelnou škodu. Jsme si jisti, že se silnou podporou našich přátel, Izraelců a Palestinců, můžeme směřovat k vyjednání udržitelného a spravedlivého míru, který bude prospěšný pro všechny, kteří ve Svatém městě Jeruzalému usilují o naplnění svého údělu. Svaté město může být radostně sdíleno, jakmile politický proces pomůže osvobodit srdce všech lidí, kteří v něm žijí, od stavu konfliktu a destrukce, kterou zakoušejí.

Brzy nastanou Vánoce, svátek míru. Andělé zpívají na nebesích: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. V těchto nadcházejících Vánocích prosíme, aby Jeruzalém nebyl připraven o mír, žádáme Vás, pane prezidente pomoci nám naslouchat zpěvu andělů. Jako křesťanští představitelé Jeruzaléma Vás zveme kráčet s námi v naději, že vybudujeme spravedlivý mír pro všechen lid tohoto jedinečného Svatého města.

Srdečně Vás zdravíme a přejeme požehnané Vánoce.

+ patriarcha Theophilos III., Řecký pravoslavný patriarchát
+ patriarcha Nourhan Manougian, Arménský apoštolský pravoslavný patriarchát
+ arcibiskup Pierbattista Pizzaballa, apoštolský administrátor, Latinský patriarchát
+ Fr. Francesco Patton, OFM, kustodie Svaté země
+ arcibiskup Anba Antonious, Koptský pravoslavný patriarchát
+ arcibiskup Swerios Malki Murad, Syrský pravoslavný patriarchát
+ arcibiskup Aba Embakob, Etiopský pravoslavný patriarchát
+ arcibiskup Joseph-Jules Zerey, Řecko-melchitsko-katolický patriarchát
+ arcibiskup Moussa El Hage, Maronitský patriarchální exarchát
+ arcibiskup Suheil Dawani, Episkopální církev Jeruzaléma a Blízkého východu
+ biskup Munib Younan, Evangelická luterská církev v Jordánsku a Svaté zemi
+ biskup Pierre Malki, Syrsko-katolický patriarchální exarchát
+ Msgr. Georges Dankaye’, Arménsko-katolický patriarchální exarchát

Back To Top