skip to Main Content
Svatá země

Latinský patriarchát jeruzalémský

Latinský patriarchát jeruzalémský byl obnoven roku 1847, kde se prvním novodobým patriarchou stal Giuseppe Valerga. Od této doby nikdy nepřestal ve svém nasazení pro místní komunity ve Svaté zemi. Dnes se patriarchální diecéze Církve-Matky v Jeruzalémě stará o asi 180.000 věřících ve čtyřech zemích: v Palestině, v Izraeli, v Jordánsku a na Kypru.  Jeho péče se tak týká lidí různých kultur, jazyků, noboženství a tradic. Trvalým posláním Latinského patriarchátu jeruzalémského je péče o všechny, se zvláštním důrazem na původní křesťanská společenství Svaté země.

Situace křesťanů ve Svaté zemi dnes

„Dnes je naším asi nejnaléhavějším úkolem vytvořit politické a sociálně-ekonomické podmínky, jež by napomohly přítomnosti křesťanů ve Svaté zemi. Neboť je v zájmu celé církve, aby se Ježíšova země nestala pouhým muzeem archeologických pozůstatků a drahých kamenů, ale aby pokračovala jako církev vystavěná ze ‚živých kamenů‘ (1Petr 2,5), z křesťanů, kteří již dva tisíce let nepřetržitě udržují tradici přítomnosti Kristových učedníků.“ (rozhovor Françoise Vayna s kardinálem Pietrem Parolinem, prosinec 2019)

Svatá země je zemí dvou národů, Židů a Arabů, a tří náboženství: židovského, křesťanského a muslimského. I když křesťané představují minoritu, jsou minoritou významnou a historicky důležitou, přičemž jejich přítomnost – nejen ve Svaté zemi, ale i na celém Blízkém východě – pomáhá vytvářet rovnováhu ve společnosti. Vzhledem k tomu, že křesťané často ztrácejí pracovní příležitosti a že jsou minoritou nacházející se mezi dvěma velkými náboženskými a etnickými skupinami, Židy a palestinskými Araby muslimského vyznání, jejich počet stále klesá. V současnosti představují křesťané necelá 2 % obyvatel Svaté země: v Palestině, Izraeli a Jordánsku jich žije asi 152 500 z celkového počtu 21,3 milionů obyvatel. Úsilím církve i papežů, na němž se významně podílí i Řád Božího hrobu, je udržet křesťany v Ježíšově zemi, protože hrozí, že „z křesťanských svatých míst v Jeruzalémě a v celé Svaté zemi by se stala jakási muzea.“ (Sv. Pavel VI., 1974)

Podpora Řádu Božího hrobu ve Svaté zemi

Řád Božího hrobu svými příspěvky pokrývá zhruba 30 % ročních nákladů Latinského patriarchátu jeruzalémského.

Současnými prioritami řádu jsou tři oblasti investic:

  • Podpora výchovných organizací: Latinský patriarchát i Řád Božího hrobu se snaží o udržení co největšího počtu škol i tím, že finančně vylepšuje platy zaměstnanců, především učitelského personálu: zaměření finančních toků směřuje čím dál tím více od budování staveb k „živým kamenům“ křesťanských komunit, protože bez nich by stavby ztratily svůj význam. Zavřít ve Svaté zemi školu většinou znamená také zrušit křesťanskou farnost a uzavřít možnost vzdělávání místní populaci. V současnosti má Latinský patriarchát ve Svaté zemi celkem 107 škol, které navštěvuje 55 024 žáků.
  • Humanitární podpora: je směřována ke zranitelným dospělým (zejména seniorům), zranitelným dětem a celým rodinám.
  • Podpora pastorační péče: Patriarchát má 55 farností, v nichž slouží celkem 88 kněží, vlastní velký a malý seminář v Bajt Džalá na západním břehu Jordánu. I zde je podpora řádu masivní a významná; zaměřená především na pastorační péči o děti a mládež, včetně podpory skautingu, letních táborů, duchovních cvičení, programů pro nedávno sezdané a katecheze všech věkových skupin.

Bazilika Božího hrobu

Back To Top