logo Řádu Božího hrobu

Řád Božího hrobu

MAGISTRÁLNÍ DELEGACE V ČESKÝCH ZEMÍCH

malé bílé logo Řádu Božího hrobu

o řádu

Řád Božího Hrobu (latinsky Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani) je rytířský řád, založený Godefroyem z Bouillonu roku 1099 v Jeruzalémě k ochraně a obraně Božího hrobu.

Na počátku se řád sestával z 20 kanovníků a z 50 rytířů, kteří podléhali jeruzalémskému patriarchovi. Po dobytí Jeruzaléma roku 1191 se řád přesunul do Akkonu a po jeho pádu v roce 1291 se rozptýlil po Evropě. O chrám Božího hrobu se starali františkáni, jejichž představený v Jeruzalémě měl právo pasovat významné šlechtické poutníky na rytíře Řádu Božího hrobu. Roku 1489 papež Inocenc VIII. řád přičlenil k johanitům, ale již roku 1496 papež Alexandr VI. řád obnovil, s tím, že velmistrovství řádu je vyhrazeno papeži.

Roku 1847 papež Pius IX. obnovil latinský jeruzalémský patriarchát a v souvislosti s tím reformoval řád, který je nyní mezinárodním katolickým rytířským řádem, jehož členy jsou laici i duchovní, muži i ženy. Hlavou řádu je kardinál – velmistr, který je jmenován papežem. V současnosti má řád kolem 30 000 členů ve 35 zemích. Jeho hlavním úkolem je podpora křesťanů ve Svaté zemi.